Sonntag, 4. Oktober 2009
USA-Tournee mit Cello Octet Amsterdam